Uporabniki in uporabnice Avtonomne Tovarne Rog z zaskrbljenostjo spremljajo izjave in poteze vodstva Mestne Občine Ljubljane. Ta z zavračanjem dialoga, nepriznavanjem delovanja uporabnikov, finančnimi sankcijami in neprikritimi grožnjami z deložacijo namreč nakazuje, da se obeta ponovitev konflikta iz leta 2016.

Spomnimo, takrat je MOL z zasebnimi varnostniki sredi noči poskušal izprazniti prostore tovarne in vzpostaviti gradbišče, a je pri tem naletel na veliko število uporabnikov, ki so hoteli zaščititi prostore, v katerih so od leta 2006 naprej razvijali alternativno kulturo, socialno in politično organiziranje, športni program in druge brezplačne dejavnosti. V nadaljevanju so se sklicevali na svojo posestno pravico in niso želeli zapustiti prostorov. Slednjo jim je kasneje priznalo tudi okrajno sodišče v Ljubljani. Od tistega trenutka so do zaključka lastninske tožbe gradbena dela morala obmirovati.

Jedro spora leži v projektu Center Rog, ki ga na območju načrtuje MOL in s konceptom katerega se Rogovci ne strinjajo. Po neuspelem poskusu nasilne deložacije so na pogajanjih poskušali najti kompromis, po katerem bi novi projekti vključevali vsebine in organizacijske principe, ki so se v Rogu vzpostavili v več kot desetletju delovanja, vendar je MOL zavrnil vsako takšno prilagajanje projekta in namesto tega po nejasnih kriterijih ponudil uporabnikom 500 kvadratnih metrov v novih prostorih. Ker bi ponudba iz Roga vrgla številne vitalne kolektive, so jo Rogovci zavrnili, od takrat pa MOL zavrača vsakršna nadaljna pogajanja in se poskuša rešiti uporabnikov z lastninskimi tožbami in visokimi sodnimi stroški - 8 posameznikov in posameznic, ki so v Rogu opravljali prostovoljne dejavnosti je obremenil s 50.000 evri. Problematično je, da največja, pravno in denarno podprta občina nesorazmerno kaznuje občane, ki se prizadevajo delovati v javnem interesu.

Ne le, da je takšno sankcioniranje in izsiljevanje uporabnikov neetično, ampak je tudi neproduktivno, saj v ničemer ne razrešuje konflikta. Ob koncu sodnih postopkov, s katerimi bo prepovedano delovanje osmim posameznikom in posameznicam, bo v Rogu še vedno ostalo preko 100 aktivistov, umetnikov, športnikov, skejterjev, beguncev, ter mladih in socialno ogroženih posameznikov, ki jim aktivnosti in udejstvovanje na Trubarjevi 72 predstavljajo bistven del življenja, prostore in pripadajočo infrastrukuro pa so z lastnim delom doslej tudi vzdrževali. Prav tako bo tam ostalo na stotine umetniških del, inštalacij, ter veliko glasbene in rekreativne opreme, ki je v lasti omenjenih kolektivov. Nemogoče si je zamisliti, da bi ti po vsem vloženem delu pristali na izgon brez kompenzacije, niti da bi lahko brez resne škode občina izpraznila prostore na silo. Prav tako jim tega mandata ne daje sodišče. Brez dialoga in kompromisa se lahko torej spor zgolj ponovno zaostri v fizični obračun - scenarij, ki ne bi koristil nikomur v Ljubljani in se ga obe strani zagotovo želita izogniti. Zato želimo uporabniki in uporabnice AT Rog ponovno poudariti nujnost dialoga med občino in Rogom. Tega pa občina žal že od 2016 naprej zavrača in se obnaša, kot da uporabnikov v Rogu več ni ali da bodo po končanih sodbah izpuhteli v zrak.

V izogib novim konfliktom pozivamo MOL, naj opusti sodno preganjanje posameznikov in privoli v odprto diskusijo o prihodnosti Roga in reševanju nastale situacije. Prepričani smo, da nasilje ne more in ne sme reševati političnega spora, in da je v najboljšem interesu prebivalcev in prebivalk Ljubljane mirno, transparentno in kolektivno iskanje rešitve.

 

-----ENG------

Open call of The Autonomous Factory Rog: Against violence of the City Municipality of Ljubljana - for Open Dialogue


The users of the Autonomous Factory Rog are observing the statements and moves of the management of the City Municipality of Ljubljana with concern. By denying dialogue, refusing recognition of users’ activities, with financial sanctions and open threats of eviction, it suggests that the repetition of the 2016 conflict is expected.

Let us remember, at that time the Municipality attempted to vacate the factory premises and establish a construction site in the middle of the night with private security officers, but encountered a large number of users who wanted to protect those premises, in which they developed alternative culture, social and political organization, a sports program and other activities free of charge since 2006. Following up, these users appealed to their adverse possession rights and did not want to leave. The rights were later acknowledged by the district court in Ljubljana. From that moment on until the conclusion of the property rights lawsuit the construction work had to be discontinued.

The core of the dispute lies in the Center Rog project, which MOL is planning in the area, a concept with which Rog’s users disagree. After the unsuccessful attempt at violent evictions, they tried to find a compromise in the negotiations, according to which new projects would include the contents and organizational principles that were established in Rog in more than a decade of operation, but MOL refused any such adaptation of the project and instead, by unclear criteria, offered 500 square meters in new premises. Since the offer would throw out numerous vital collectives, Rog’s users rejected it, after which MOL has refused any further negotiations and attempted to rid itself of the users with property claims and steep court costs – 8 individuals who performed voluntary activities in Rog were loaded with a fine of 50,000 euros. It is problematic that the largest, legally and financially most supported municipality, disproportionately punishes citizens who seek to act in the public interest.

Not only is such sanctioning and blackmailing of the users unethical, it’s also unproductive, as it doesn’t resolve the conflict in any sense. At the end of the court proceedings, which would ban the activities of eight individuals, more than 100 activists, artists, athletes, skaters, refugees and young and socially deprived individuals will still remain in Rog, to whom these activities and participation at Trubarjeva 72 represent an essential part of life, and who maintained the facilities and associated infrastructure with their own work. Likewise, there would be hundreds of works of art, installations, and a multitude of musical and recreational equipment owned by the aforementioned collectives, left in place. It is impossible to imagine that after all the work invested they would agree to an expulsion without compensation, nor that the municipality could empty the premises by force without serious damages. In addition, this mandate is not granted by the court. Without dialogue and compromise, therefore, the dispute can only escalate into physical confrontation again - a scenario that wouldn’t benefit anyone in Ljubljana, and one which both sides certainly wish to avoid. It is for this reason that we, the users of AT Rog, wish re-emphasize the need for dialogue between the municipality and Rog. Unfortunately, the municipality is rejecting this since 2016 and behaving as if the users in Rog are nonexistent or that they would dissolve into thin air after the court cases would conclude.

In order to avoid new conflicts, we call on MOL to suspend the legal persecution of individuals and to agree to an open discussion of the future of Rog and the solution of the situation. We are convinced that violence can not and must not resolve a political dispute, and that it is in the best interest of the inhabitants of Ljubljana to find a peaceful, transparent and collective search for a solution.

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.