NOČ JE NAŠA!

Feministke ogorčene opazujemo, kako se javni prostor krči in izrinja ženska* telesa, postaja vse bolj preplavljen z avtoritarnim, seksističnim in rasističnim diskurzom. Ne samo na Poljskem, tudi v lokalnem okolju so napadene reproduktivne pravice žensk. Na Frančiškanski cerkvi v centru mesta vrtijo propagando proti splavu in slavijo življenje. Ženske*, ki se zaradi različnih situacij odločajo za splav morajo mimo protestnih molilk in molilcev, ki zganjajo pritisk nad njimi pred kliniko. Na javni televiziji dobijo v najbolj gledani oddaji prostor ljudje, ki ženske*, ki splavijo, označijo za morilke in pridigajo o svetosti življenja. Seveda, le belega, klenega slovenskega življenja – vsa druga naj ostanejo za bodečo žico.


Na Filozofski fakulteti redne študentske volitve spremlja spolno nadlegovanje študentk, ki se politično udejstvujejo in zagovarjajo svoja stališča v javnem prostoru. Študentska organizacija na obtožbe odgovori, da gre za manipulacije, laži, izmišljevanja – taista organizacija, ki svojo javno podobo sistematično gradi na seksizmu in plehkem potrošništvu. Žensko* telo je valuta – ali za pridobivanje političnih točk, večanje kapitala ali pa za izkazovanje premoči. Študentke* smo tako dobile sporočilo od kolegov: če prestopiš meje domačega praga, če si glasna, odločna, artikulirana – boš kaznovana, postavljena na svoje mesto.


Na ulicah se povečuje prisotnost različnih skupin skrajne desnice, ki poskušajo s fizično prisilo in ustrahovanjem ohraniti privilegije belega heteroseksualnega moškega: v javnem prostoru se vrstijo napadi na migrante, na avtonomne prostore in na ženske*. Na stenah se pojavijo grafiti, ki pozivajo k posilstvu levičark, samoorganiziranemu festivalu feminizma pa taiste skupine grozijo z nasiljem. Zaščitimo naša delovna mesta, zaščitimo naše ženske – samo domača palica naj jih mlati, razen če pristanejo biti Cankarjanska mati! Na policijo ne moremo računati, ker ženske* zgolj viktimizira in s svojim ustrojem reproducira patriarhalno nasilje.


Bliža se veseli december, praznik potrošnje, malik gentrifikacije! Trgovine, ki ženske* tlačijo v kalupe in se napajajo z bodyfašizmom bodo pozivale naj trošimo, trošimo, trošimo, med tem ko v Turčiji na okopih civilizirane bele Evrope begunci iz Bližnjega vzhoda za Zaro belijo oblačila. Da pozabimo na sestrsko solidarnost med božičnimi darili, da pozabimo, da smo obdane z žico, ki nas davi. Da pozabimo na sestre, ki so umrle zaradi patriarhalnega nasilja, ki so zaprte v azilnih domovih, deportacijskih centrih, norišnicah, zavodih, za domačimi štirimi stenami.

Tega nočemo! Dovolj imamo javnega prostora, ki izrinja vse razen kapitala, v katerem sta nasilje nad ženskami* in seksizem še vedno popolnoma sprejemljiva in v katerem je omemba feminizma še vedno pospremljena z žaljivkami. Nasilje nad ženskami* je dnevna praksa patriarhata – tako v lokalnem kontekstu kot povsod po svetu smo priča femicidom, umorom žensk s strani (bivših) parterjev ali družinskih članov. Če je nasilje vsakodnevna praksa – naj postane naša dnevna praksa feministična samoobramba! Dovolj imamo strahu in svaril, naj ne hodimo same po temnih ulicah – osvetlile jih bomo s svojimi kriki, stisnjenimi pestmi in gorečimi baklami. Noben seksizem ne bo varen pred nami!

Pridružite se nam v soboto, 19. novembra ob 20. 30h v parku Tabor na ljubljanskem shodu Noč je naša 2016!

Shod Noč je naša (ang. Reclaim the night) predstavlja boj žensk* iz celega sveta, ki skupaj kričijo NE nasilju v družini, zlorabi in posilstvom ter vsem oblikam nasilja, ki temeljijo na spolni diskriminaciji. Skupaj zavzemimo ulice - noč je naša!

Ženske* = vključuje tudi transspolne, interspolne in vse spolno ne-binarne osebe

**************************english**************************

RECLAIM THE NIGHT!


Feminists are outraged while witnessing how the public space is shrinking and pushing out woman* bodies, getting more and more flooded with authoritarian, sexist and racist discourse. The reproductive rights of women* are not attacked only in Poland but also in local areas. On Franciscan church in the city centre they are screening anti-abortion propaganda and hailing life. Women* who are forced to get abortion in different situations have to pass praying protesters that put pressure on them in front of the clinic. In the most watched show on national television are people that label women* who get abortions as murderers and preach about the “holiness of life”. Of course, only the white and vigorous Slovenian life – all other lives should stay behind the razor wire.

On Faculty of arts the regular student elections are accompanied with sexual harassment of woman* students who are politically active and are defending their opinions in the public space. Student organization are dismissing the accusations as manipulations, lies and making up things – the same organization that is systematically building their public image on sexism and hollow consumerism. Woman* body is a currency – either for collecting political points, expansion of capital or showing superiority. Woman* students thus get the message from our male colleagues: if you cross the boundaries of domestic life, if you are loud, determined, articulated – you will be punished and put back to your place.

On our streets the presence of different extreme right-wing groups is increasing. They want to preserve the privileges of a white heterosexual man through physical coercion and intimidation: attacks on migrant people, autonomous spaces and women* keep occurring in public spaces. Graffiti that are calling for rape of leftist women* appear on walls, the same groups are threatening the self-organized festival of feminism. Protect our work places, protect our women – let only the home stick beat them, unless they submit to becoming a Cankarian mother! We can’t count on the police as they only victimize women* and are reproducing patriarchal violence with their structure.

The happy December is close, the holiday of consumerism and the idol of gentrification! Shops that are trying to mould women* and are fuelled with body fascism will call us to consume, consume, consume … while in Turkey, on the ditches of civilized white Europe, refugees from the Middle East are bleaching clothes for Zara. To forget sisterhood solidarity in the midst of Christmas presents, to forget that we are surrounded by wire that is suffocating us. To forget about the sisters* who died under patriarchal violence, that are locked in asylum homes, deportation centres, madhouses, institutions, within the four walls of their “homes”.

We don’t want that! Enough with the public space that is forcing out everything except for the capital, in which the violence against women* and sexism are still completely accepted and in which the mentioning of feminism is accompanied with insults. Violence against women* is the daily practice of patriarchy – in local context as well as everywhere around the world we are witnessing femicides, murders of women* by their (ex)partners or family members. If violence is the daily practice – let our daily practice become feminist self-defense! We have enough of fears and warnings that we should not walk alone on dark alleys – we will light them with our shouts, clenched fists and burning torches. No sexism will be safe from us!

Join us on Saturday 19th of November at 8.30PM in park Tabor on Ljubljana march Reclaim the night 2016!

Reclaim the night (sl. Noč je naša) represents the fight of women* from the whole world that are standing together and shouting NO to domestic violence, abuse, rape and all the forms of violence based on gender. Reclaim the streets together – the night is ours!

Women* = includes also transgender, intersex and all gender non-binary persons.

 

Feminizem na ulice/Feminism on the streets

Event/Dogodek

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.