kaj bi se zgodilo, če ženske* ne bi peljale svojih otrok v šolo ali če nihče ne bi šel v trgovino in kuhal? če ne bi nihče pomil posode, opral gat, zlikal srajc? če nobena ženska* ne bi šla v službo, v šolo, na faks? če nobena ženska* ne bi potolažila svojega partnerja po napornem službenem delu in se spomnila na rože za njegovo mamo?

sprašujemo se, kako lahko ohromimo vsa različna, nevidna ali vidna, plačana ali  neplačana opravila in dejavnosti, ki jih običajno opravljamo ženske*. naš cilj ni organizirati "klasične" stavke delavk, ta format hočemo preseči in ga razširiti na nevidna, neplačana, "samoumevna" dela. specifično kličemo k stavki gospodinjskega dela in nege, k stavki delavk in potrošnic ter stavki učenk, dijakinj in študentk na vseh stopnjah izobraževanja.

te različne (čeprav tesno povezane) stavke izvirajo iz skupne misli: verjamemo, da svet ne deluje brez nas žensk*, brez našega gospodinjskega in skrbstvenega dela, brez naših nakupov. skrbstveno delo je redko videno, še redkeje pa ekonomsko nagrajeno in levji delež ga opravimo me. večina nas je za skrbstvene naloge zadolžena ne samo na delovnem in javnem področju, ampak tudi doma. skrbstvena dela žensk*; čiščenje, kuhanje, skrb za otroke, skrb za bolne ali ostarele člane družine, čustveno delo, vzgajanje otrok, nakupovanje hrane, so nujna za preživetje - omogočajo vzdrževanje življenja, kar je predpogoj za produktivno (kapitalistično) delo.

zdravstvena, gospodarska in podnebna kriza ter vojna žarišča, ki so se razplamtela po vsem planetu, imajo uničujoče posledice za naša življenja. gre za zapleteno dinamiko, s katero se moramo spopadati, medtem ko se soočamo z strmo naraščajočo revščino, brezdomstvom, inflacijo, siromašenjem javnega zdravstva... opažamo porast nasilja proti LGBTQAI+ osebam, obračanje nazaj k patriarhalni družini, krepi se nadzor nad mejami in napadane so vse svoboščine, za katere se borimo.

stavkamo tako proti produktivnem kot proti skrbstvenem delu, za samoodločanje, za minimalno plačo, ki nam (in našim otrokom) zagotavlja dostojno življenje, za odpravo vseh oblik izkoriščanja in prekarnosti, za stabilne pogodbe in ustaljene delovne ure. stavkamo proti vsem oblikam nasilja in diskriminacije na delovnem mestu ter za zaščito spolnih delavk.

stavkamo za javno blaginjo, brez vseh oblik patriarhalnega nasilja in spolne, homolesbobitransfobične, ableistične in rasistične diskriminacije. Zavračamo neoliberalne "družinske" politike, ki ženske in lgbtqia+ osebe silijo v neplačano skrbstveno delo ter podpirajo krčenje in privatizacijo javnih storitev. Stavkamo proti vsem napadom na samoodločanje o naših telesih in za pravico do splava.

stavkamo proti šolskemu sistemu, ki pripravlja bodoče delavke na izkoriščanje (in smrt) pri delu ter reproducira patriarhalno znanje in zatiranje. zavzemamo se za vključujoče šole, ki ponujajo dobro spolno in čustveno vzgojo, ki so sposobne posredovati transfeministično znanje, vzgajajo kritično mišljenje in so osvobojene vseh oblik prekarnosti in izkoriščevanja učiteljic in profesoric.

stavkamo, ker se podnebna kriza, ki je že v teku in jo je povzročil razvojni model, ki temelji na kapitalističnem izkoriščanju zemlje in dela, pospešuje in ogroža samo življenje planeta. stavkamo, ker posledice onesnaževanja, okoljskih katastrof in globoke zlorabe narave ne prizadenejo vseh enako. stavkamo, ker zahtevamo veliko več kot varstvo okolja, veliko več kot "greenwashing" s strani vlad in podjetij, in ker menimo, da nas lahko le ekotransfeministična vizija reši pred podnebnim zlomom.

stavkamo proti vsem vojnam, ki zaostrujejo patriarhalno nasilje in njegove posledice. podpiramo vse ženske* begunke in begunce pred vsemi vojnami po svetu. udarjamo proti ponovnemu oboroževanju in vojni politiki.

s transfeministično stavko si prizadevamo, da bi boj proti patriarhalnemu nasilju postal močan način upora in radikalnih sprememb, ki rušijo kapitalistično proizvodnjo in družbeno reprodukcijo, rušijo algoritme sistema razvoja in potrošnje, tiranijo spola in meja. Želimo začrtati jasne in nedvoumne linije nasprotovanja vsem osem zatiranja, ki pritiskajo na nas. napadati želimo vse živčne končiče sistema patriarhalnega nasilja, ki poteka skozi celotno družbo; od domov, delovnih mest, institucij do sodišč in medijev. politiziranje patriarhalnega nasilja, tako da postane javno in ne več le zasebno vprašanje, vrača stavki moč vključujočega in revolucionarnega boja. stojimo z ženskami* na poljskem, v iranu, kostariki, keniji ... upiramo se institucionaliziranemu patriarhalnemu zatiranju, želimo graditi kolektivno moč tistih, ki več ne sprejemamo tiranije, revščine in izkoriščanja.

zavedamo se, da je pravica do stavke prakse za mnoge, ki opravljajo neformalna, slabo plačana, neprijavljena dela, ki ne morejo plačati računov, ki so vsakodnevno obremenjene znotraj in zunaj doma, velik, včasih celo nemogoč izziv. zato me stavkamo tudi za vse naše sestre, ki jim je to onemogočeno.

8. marec je priložnost, da stopimo skupaj za našo zahtevo po svobodi in samoodločanju, proti patriarhalnemu nasilju in revščini, diskriminaciji in izkoriščanju. obstoječi sistem lahko deluje samo zato, ker je večina skrbstvenega dela, ki ga naredijo ženske*, nevidna in neplačana! ZATO GA ZA OSMI MAREC NE BOMO OPRAVLJALE!
stavka ima lahko različne oblike, vsekakor pa pozivamo, da je vidna - v
javnem prostoru, z benerjem in glasna! vabimo tudi na demonstraciji
"patriarhat ubija" ob 16 na kongresnem trgu in "moč je naša - nasilju se
dan krajša" ob 20 na metelkovi. se vidimo na ulicah!

VSE V ŠTRAJK!

ženske* = žlinta osebe (ženske, lezbijke, interspolne, nebinarne,
transspolne osebe)
sestre

*** eng ***


IF WE STOP, THE WHOLE WORLD STOPS!

what would happen if women* didn't take their children to school or went grocery shopping and cooked? if no one did the dishes and laundry, ironed the shirts? if no woman* went to work, school or university? if no woman* consoled her partner after a hard day's work and remembered to get the flowers for his mother?


we asked ourselves, how can we paralyse all the invisible or visible, paid or unpaid jobs and activities that women* normally do. our aim is not to organise a "regular" strike of women workers, we want to go beyond this format and extend it to invisible, unpaid, "taken-for-granted" jobs. we are specifically calling for a strike of domestic and care work, a strike of women workers and consumers, and a strike of schoolgirls, and students at all levels of education.


all these different (although closely related) strikes stem from a common thought: we believe that the world does not function without us women*, without our domestic, emotional and care work. care work is rarely seen, even more rarely economically rewarded, and the lion's share of it is done by us. most of us are responsible for caring tasks not only in the workplace and public sphere, but also in our homes. women's* care work; cleaning, cooking, childcare, caring for sick or elderly family members, emotional labour, raising children, grocery shopping - is essential for survival. it enables us to sustain our lives, which is a prerequisite for productive (capitalist) work.

the health, economic and climate crises and wars that have erupted all across our planet are having a devastating impact on our lives. these are complex dynamics that we have to deal with as we face soaring poverty, homelessness, inflation, the impoverishment of public health... we are seeing an increase in violence against lgbtqai+ people, a turning back to the patriarchal family, border controls are being strengthened and all the freedoms we've been fighting for are under attack.

we strike against both productive and care work, for self-determination, for a minimum wage that guarantees us (and our children) a decent living, for the abolition of all forms of exploitation and precarious work, for stable contracts and fixed working hours. we strike against all forms of violence and discrimination in the workplace, and for the protection of female sex workers.

we strike for public welfare, free from all forms of patriarchal violence and sexual, homolesbobitransphobic, ableist and racist discrimination. we reject neoliberal "family" policies that force women and lgbtqia+ people into unpaid care work and support the cuts and privatisation of public services. we strike against all attacks on the self-determination of our bodies and for the right to abortion.

we strike against a school system that sets up future women workers for exploitation (and death) at work and reproduces patriarchal knowledge and oppression. we stand for inclusive schools that offer good sex and emotional education, that are able to transmit transfeminist knowledge, that educate critical thinking and that are free from all forms of precarity and exploitation of women teachers and professors.

we strike because the ongoing climate crisis, caused by a development model based on the capitalist exploitation of land and labour, is accelerating and threatens the very life of the planet. we strike because the consequences of pollution, environmental catastrophes and the profound abuse of nature do not affect everyone equally. we strike because we demand much more than environmental protection, much more than greenwashing by governments and companies, and because we believe that only an eco-transfeminist vision can save us from climate collapse.

we strike against all wars that perpetuate patriarchal violence and its consequences. we support all women* refugees from all wars around the world. we strike against rearmament and the politics of war.

with the transfeminist strike, we seek to make the struggle against patriarchal violence a powerful way of resistance and radical change that dismantles capitalist production and social reproduction, dismantling the algorithms of the system of development and consumption, the tyranny of gender and borders. we want to draw clear and unequivocal lines of opposition to all the axes of oppression that press in on us.
we want to attack all the nerve endings of the system of patriarchal violence that runs through the whole of society; from homes, workplaces, institutions to the courts and the media. the politicisation of
patriarchal violence, so that it becomes a public and no longer just a private issue, restores to the strike the power of an inclusive and revolutionary struggle. we stand with women* in poland, iran, costa rica, kenya... we resist institutionalised patriarchal oppression, we seek to build the collective power of those who do not accept tyranny, poverty and exploitation.

we are aware that the right to strike is a huge, sometimes impossible, challenge for many who work in informal, low-paid, undeclared jobs, who are unable to pay their bills, who are burdened daily inside and outside
their home. that is why we are striking also for all our sisters who are denied this right.

8th of march is an opportunity to stand together for our demand for freedom and self-determination, against patriarchal violence and poverty, discrimination and exploitation. the current system can only work because most of the care work done by women* is invisible and unpaid! SO ON THE 8TH OF MARCH WE WILL NOT DO IT!

the strike can take different forms, but we definitely call for it to be visible - in public space, with a bener and loud! we also invite you to the demonstrations "patriarchy kills" at 4 pm on congress square and "the power is ours - the day is getting shorter for violence" at 8 pm on metelkova. see you on the streets!

ALL ON STRIKE!

women* = flinta (female, lesbian, intersex, non-binary, trans, agender)

 sestre

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.