(eng below)

Sredi epohe, ki jo zaznamujejo globalni boj proti novemu koronavirusu, preteča ekonomska kriza ter vztrajno poglabljanje stanovanjske problematike, se marginalizirane skupine znajdemo v še večji nemilosti oblastnikov in elite, ki vodijo tako državo, kot tudi vse ostale naše habitate in prostore preživetja.


V času, ko pandemijska realnost razkriva vse večji del strukturnih napak kapitalistično organiziranih sistemov, je opresija ena od ključnih posledic svetovne zdravstvene krize, ki jih navadne smrtnice občutimo v vsakdanjem življenju. Ženske nižjih socialnih razredov, ki že tako ali tako trpijo izključevanje, brezposelnost in revščino, so v situaciji, v kateri panika in represija dominirata naša odtujena življenja, večkrat prisiljene v še bolj izkoriščevalska in nevarna razmerja zgolj zato, da si nekako zagotovijo preživetje.

Ko se trobi o privilegirani zmožnosti »ostati doma«, se pozablja na življenje ogrožajočo situacijo vseh tistih, ki so se bile prisiljene zapreti za zidove skupaj s svojimi nasilniki. Kdo nam pove, kako do varne hiše v časih, ko je zaprta večina prostorov, kamor bi se lahko zatekle po pomoč? Je kdo vprašal prostitutke, kako lahko varno opravljajo svoj poklic v časih, ko so ulice prazne in kriki na pomoč izvabijo zgolj klice policije in zapiranje žaluzij? Kako je tajnicam in asistentkam, ki so v izpraznjenih pisarnah še vedno prisiljene pozno v noč sedeti s svojimi sluzastimi šefi? Kaj so realni strahovi brezdomk, ki edino prazno posteljo v mestu najdejo v kontejnerju, ki so si ga prisiljene deliti z tremi moškimi?

Patriarhalni odnosi so inherentno vcepljeni v našo družbo in njeno delovanje. Boj na fronti proti bogatim podjetnikom in vladarjem, ki si prisvajajo pravico do vsiljevanja pravil, po katerih naj bi ostali organizirali svoja življenja, je zato definitivno tudi feminističen. Opažamo, da se v aktualni korona krizi, predvsem pa v ukrepih povezanih z njo, odvija tudi spolno specifična dinamika, ki na pritajene tihe načine - z ukinjanjem javnih storitev, intenzivno privatizacijo in višanjem tržnih cen za storitve varstva otrok, izobraževanja, oskrbe in drugih skrbstveno-zdravstvenih storitev - vpeljuje repatriarhalizacijo družbe.

Javni zdravstveni, vzgojno-izobraževalni in podporno-socialni sistemi se vztrajno razgrajujejo, odgovornosti pa se prenašajo na posameznice. Od njih se zahteva naj omenjene funkcije izvajajo same, oziroma naj si v nasprotnem primeru zagotovijo ekonomsko zmožnost, da te storitve poiščejo in plačajo na trgu. Krivda za nezmožnost soočanja s tovrstnimi pritiski, zahtevami ali splošna nezmožnost doseganja kriterijev je, jasno - njena. Normiranemu ženskemu telesu pripisana družbena vloga matere se ponovno krepi z neplačanim skrbstvenim in gospodinjskim delom. Za nameček se dandanes tradicionalni vlogi ženske prišteva še sodobno vlogo »super ženske«, ki poskrbi tako za pečene piškote, opravljene domače naloge otrok, nahranjenega in vedrega dedka, kot tudi za to, da so plačane položnice, organiziran poletni dopust, da se njena popolna podoba sveti na prvih straneh teh ali onih medijev.

Karierizem je le še eden od principov narcističnega individualizma in kot tak nima kaj dosti opraviti z ničemer, kar bi prispevalo k družbeni koheziji in boljšemu skupnostnemu življenju vseh. Splošna cena za nesmiselno ali celo družbi in svetu škodljivo delo, ki ga je za dobro svojega preživetja potrebno opravljati vsak dan, pa postaja vse višja, pa naj bo to z vidika fizičnega in psihičnega zdravja, ali z vidika kraje našega časa - našega življenja. Moralni kompas v kapitalističnem sistemu le s težavo še najde kakšno plačano delo, ki bi bilo zares smiselno in plemenito v celostnem smislu. Korona je le še poglobila in pospešila razpad nekdaj že izborjenih pravic, tako na polju splošne dostopnosti do osnovnih potreb, kot sta zdravje in izobraževanje, kot tudi na polju delavskih pravic, na ekološkem področju in navsezadnje tudi pravic iz brezna bojev za enakosti vseh spolov in splošnih standardov človeškega dostojanstvenega življenja.

Elite, ki diktirajo, zamejujejo, grabijo, nadzirajo in uničujejo vse družbeno, pa niso le tiste, ki se liberalcem postavljajo kot desni ikonografski zlodeji. Za nas so te tudi vse tiste z na videz prijaznejšimi obrazi, bolj prefinjenimi besedami in drugačnimi koalicijami. Ker živimo in delujemo v Ljubljani, je pomemben del naših prizadevanj tudi boj proti gentrifikaciji, boj za javni prostor in naša mesta. Ljubljano, ki je podrejena željam in perverzijam večmandatnega župana Jankovića, se s pomočjo svoje predane grupacije sledilcev rubi mesto prebivalcem. Kot gobe po dežju rastejo novi nadstandardni hoteli, »poš« restavracije, elitna stanovanja in kulturni centri, ti pa iz mesta izrivajo »drugorazredno meščanstvo«. Ljubljana je, kot bi bila tik pred orgazmom, da postane prava pravcata kapitalistična in do konca izumetničena tvorba, pod taktirko mafijskega šefa Jankovića v tem letu ponovno pripravila celo množico novih projektov, ki med drugim predvidevajo tudi rušenje nekaterih nujno potrebnih skupnostnih prostorov. Poleg že potrjenega 200 milijonskega državnega vložka v turizem (velik del katerega bo nedvomno usmerjen v prestolnico), je v pričakovanju še priliv evropskega sklada za Evropsko prestolnico kulture 2025. Keš sigurno bo. Četudi se izjalovijo razpisi, korupcijski posli šerifu niso tuji in brez dvoma bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da se bo plastična kulisa lahko dokončno razpočila in pomorila karkoli pristnega v mestu še obstaja.

Če se katera želi pridružiti tej „družini pri koritu“, je jasno kako. Spomnimo se samo primera Jankovićevega vabila namenjenega brezposelni farmacevtki, v katerem ji v zameno za spolne usluge ponujal zaposlitev. Ko je bila stvar vroča v medijih, so mu v bran stopili slovenski estradniki, češ da »nagovarjanje pa res ni nič takega« in da so to »čisto privatne zadeve«. Ovadba je bila pometena pod preprogo, prijela je tableta družbene amnezije in kmalu je lahko Janković ponovno paradiral na odrih, kjer so mu liberalci natikali krono najbolj odprtega levega župana.

Danes, ko nas tlačijo „desni“, tako nismo pozabile niti na proklamirane „leve“. Elite so elite in ne glede na njihove borbe za posvečene prestole najvišjih zatiralcev, v poslih prav rade med seboj sodelujejo in praznično ropajo družbene in naravne dobrine za lastne dobičke. Vse nas razlaščene pa spretno, s takimi in drugačnimi ukrepi, zakoni in sistemskim nasiljem, prisilno spravljajo v kapitalu ustrezne podložne predalčke.

Črne Mačke brusimo svoje kremplje za borbo proti kapitalistično patriarhalnim normativom in za prostor v našem mestu!

ELITE ODJEBITE!

+++++++ENG+++++++

 EAT YOUR LOCAL ELITE

In times of heavy austerity measures, deepening housing crisis and the global fight against the new corona virus, marginalized groups find themselves at the mercy of the elite whose jurisdiction controls the state as well as the rest of our habitats and spaces of survival. In These days, when the pandemic reality is revealing the structural flaws of capitalist-organized systems, oppression is one of the main consequences yielded by the global health system that affects daily lives of the ordinary mortals.
In a situation where panic and repression dominate our alienated lives, women of lower social classes, who already experience exclusion, unemployment and poverty, are forced into even more exploitative and dangerous relationships in order to survive.

As we are getting bombarded with the slogan “stay at home” which entails the privilege of having a home, promoters of this mantra are quick to forget the life-threatening situation of all those who have been forced to stay behind the four walls together with their abusers. Who directs us to a safe house when most of the spaces where we would try to find help are closed? Has anyone asked the prostitutes how they can safely pursue their profession when the streets are empty and cries for help only result in closing blinds and reports to the police? What about the secretaries and assistants who are forced to stay with their slimy bosses late into the night in empty offices? What are the true fears of homeless women, who find the only empty bed in the city inside a container, which they are forced to share with three men?

Patriarchal relations are inherently ingrained in our society and its operations. The struggle against wealthy entrepreneurs and hegemons, who claim the right to impose rules according to which others are supposed to organise their lives, is therefore definitely also a feminist struggle. We are noticing that there are gender-specific dynamics happening within the current corona crisis and the measures related to it. Abolishing public services, intensive privatization and raising market prices for childcare, education, and other care services, are symptoms of covert hidden repatriarchalization of society. Public health, education and social-support systems are being steadily dismantled, and the responsibilities are being relocated to the individual. A woman is either required to perform these functions by herself, or needs to ensure her economic capacity to be able to find and pay for these services on the market. The blame for the inability to cope with such pressure, demands, and the general inability to meet the criteria is, clearly, on her.

The social role of the mother attributed to the female body as a norm is once again reinforced by the unpaid care and household work. Nowadays, in addition to all conventional roles expected of a woman, she is also anticipated to become a “superwoman”, who will take care that the cookies are baked, children’s homework is done and assure the grandad is well-fed and cheerful. She is expected to make sure that the bills are paid, be able to organize a summer family vacation for the family, all while keeping up with a spotless perfect female smiley image from an array of potential on magazines front pages.

Careerism is just another principle of narcissistic individualism and as such it has little to do with anything that would contribute to social cohesion and a better community life for all. The general price for meaningless or even harmful work for society and the world, which needs to be done every day for the sake of survival, is getting higher; be it a toll on physical and mental health, or stealing our time - our lives. The moral compass in the capitalist system finds it difficult to identify any paid work that would be truly meaningful and noble in a holistic sense.

The coronavirus pandemic has only deepened and accelerated the disintegration of the rights that were once already won; both in the universal accessibility to basic needs such as healthcare and education, as well as in the field of labour rights, ecology, gender equality, and the basic standards of dignified life.

However, the elites who dictate, limit, grab, control, and destroy all the elements of social life, are not only those that pose as right-wing iconographic villains to the liberals. For us, the elite includes all those with seemingly friendlier faces, more sophisticated words and coalitions, too.
As we live and work in Ljubljana, an important part of our efforts is also the struggle against gentrification, the struggle for public space in our city. Ljubljana is subordinated to the wishes and perversions of the multi-mandate mayor Janković, who is seizing the city from its inhabitants with the help of his dedicated followers.

Rapid erections of high- class hotels, posh restaurants, luxury apartments, and cultural centres are ousting the “second-class citizens" from the city. As if just before an orgasm in order to become a real capitalist and fully artificial formation, Ljubljana and its mafia boss Janković, have again prepared a whole batch of new projects for next year, some of which include the demolition of much-needed community spaces. There is already confirmed 200 million state investment in tourism, of which a large part will surely be directed to the capital. Even though Ljubljana did not succeed in securing European funds for the European Capital of Culture 2025, the sheriff will with no doubt do everything in his power to make the backdrop finally fall and kill anything genuine in the city, since corrupt deals are definitely not unusual for him.

If anyone wishes to join this gilt-edged society, it is clear how. Let us recall the case of Janković's ill-suited invitation to an unemployed pharmacist, in which he offered her a job in exchange for sexual services. When the matter broke out in the media, Slovenian celebrities came to his defence, saying that “persuasion is really not a big deal” and that these are “purely private matters”. The complaint was swept under the rug, a pill of social amnesia had been swallowed, and soon Janković was able to take the stage again with the liberals praising him as the most outspoken left-wing mayor.

Today, when we are being oppressed by the “right”, we have not forgotten the proclaimed “left”. Elites are elites, and regardless of their struggles for the consecrated thrones of the highest oppressors, they love to cooperate with each other, do business, and festively plunder social and natural goods for their own profit.

Black Cats are sharpening our claws to fight back the capitalist-patriarchal norms and for our space in our city!

ELITES FUCK OFF!

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.